Thứ Hai

1/7

Thứ Ba

2/7

Thứ Tư

3/7

Thứ Năm

4/7

Thứ Sáu

5/7

Thứ Bảy

6/7

Chủ Nhật

7/7

Thứ Hai

8/7

Thứ Ba

9/7

Thứ Tư

10/7

Thứ Năm

11/7

Thứ Sáu

12/7

Thứ Bảy

13/7

Chủ Nhật

14/7

Thứ Hai

15/7

Thứ Ba

16/7

Thứ Tư

17/7

Thứ Năm

18/7

Thứ Sáu

19/7

Thứ Bảy

20/7

Chủ Nhật

21/7

Thứ Hai

22/7

Thứ Ba

23/7

Thứ Tư

24/7

Thứ Năm

25/7

Thứ Sáu

26/7

Thứ Bảy

27/7

Chủ Nhật

28/7

Thứ Hai

29/7

Thứ Ba

30/7

Thứ Tư

31/7

Thứ Năm

1/8

Thứ Sáu

2/8

Thứ Bảy

3/8

Chủ Nhật

4/8

Lịch phát truyền hình 17/07/2019